PROGRAM POLITIC

PROIECTE FINALIZATE ȘI ÎN DESFĂȘURARE

Copy of Copy of Untitled

Sectorul 1 SOLIDAR ȘI INCLUZIV

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim?! Îmbunătățirea accesului la servicii sociale prin introducerea cu prioritate a celor mai marginalizate grupuri în circuitul beneficiilor acordare de către DGASPC Sector 1 (persoane fără adăpost, persoane fără CI etc.);
Facilitarea participării tuturor locuitorilor la dezvoltarea comunității indiferent de gen, religie, apartenența etnică, dizabilitate, statut socio economic, vârstă etc.
Debirocratizarea procesului de accesare a serviciilor sociale și accesibilizarea serviciilor publice pentru categoriile dezavantajate;
Diminuarea disparităților spațiale, sociale și economice;
Prioritizarea creșterii calității vieții membrilor din comunitățile defavorizate de pe raza Sectorului 1;
Asigurarea securității alimentare în Sectorul 1 - toți locuitorii trebuie să aibă acces la o masă caldă;
Promovarea egalității de gen și a capacitării fetelor și femeilor din Sectorul 1; O viață demnă pentru seniorii Sectorului 1. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare: Centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități Consiliul Local a aprobat achiziționarea de pe piața liberă a unui imobil în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități de pe  raza Sectorului 1. Program Operațional Capacitate Administrativă - Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.
Obiectivele specifice ale proiectului: Modernizarea sistemului de furnizare a serviciilor de asistenţă socială prin implementarea unei aplicații informatice de gestiune integrată şi standardizată a beneficiilor de asistenţă socială ; Creşterea eficienţei şi eficacităţii aparatului administrativ şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin creşterea gradului de operaţionalizare a documentelor din arhiva tradiţională. Dezvoltare comunitară în cartierul de locuințe sociale Odăi Înființarea Centrului Multifuncțional socio – educațional Odăi. Acest centru comunitar va facilita accesul copiilor și adulților aflați în situații de excluziune socio – economică și marginalizare socială la sprijin specializat.
Măsuri în contextul Sars - Cov-2 Linii telefonice pentru asistența persoanelor autoizolate; Masa pentru Carantină (DGASPC); Furnizarea de alimente și alte lucruri de strictă necesitate.
Alte măsuri și inițiative în desfășurare Cartografierea comunităților marginalizate; Identificarea persoanelor și familiilor marginalizate; Identificarea persoanelor fără adăpost în parteneriat cu ONG-uri; Studii de identificare a nevoilor și a surselor excluziunii sociale; Asistență în depunerea dosarelor pentru servicii sociale; Proiect pentru persoanele hipoacuzice; Club Seniori; Cantină Socială - parteneriat Mega Image; Rețea de centre comunitare în fiecare cartier; Elaborarea Strategiei de incluziune socială Sector 1; Elaborarea de politici publice pentru zonele marginalizate de pe raza Sectorului 1; Proiecte de incluziunea digitală; Formarea unei alianțe de combatere a sărăciei la nivel local; Rețea de bucătării comunitare în fiecare cartier; Dușuri mobile pentru persoanele fără adăpost; Elaborarea strategiei privind egalitatea de gen; Elaborarea strategiei de incluziune a persoanelor de etnie romă.

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI LOCUITORII AU ACCES LA O LOCUINȚĂ DECENTĂ

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI LOCUITORII AU ACCES LA O LOCUINȚĂ DECENTĂ Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Construirea de noi unități locative cu destinație de locuințe sociale; Achiziționarea de locuințe sociale de pe piața liberă; Reabilitarea și reconversia unor clădiri existente în fondul locativ de stat (identificarea stocului de locuințe vacante care se află în Administrația Fondului Imobiliar); Îmbunătățirea calității locuințelor de pe raza Sectorului 1; Prevenirea și combaterea fenomenului lipsei de adăpost prin dezvoltarea de programe de tipul Housing First; Prevenirea evacuărilor de pe raza Sectorului 1; Extinderea ajutorului pentru plata chiriei; Acces gratuit la grupuri sanitare ce includ duș pentru persoanele care locuiesc în condiții precare. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Soluționarea cererilor de locuințe sociale în perioada 2016 – 2020 Consiliul Local al Sectorului 1 a hotărât în 2008 achiziționarea de locuințe de pe piața liberă, iar în 2010 a fost aprobat programul Deceniul Locuirii 2010 – 2020 care a presupus construirea a 414 locuințe sociale, din fonduri proprii, pe Șoseaua Odăi. În momentul de față, fondul locativ de stat al Sectorului 1 al Municipiului București este compus din 753 de locuințe sociale. Locuințe sociale atribuite în perioada 2016 - 2020: În intervalul 23.09.2016 – 31.12.2016 au fost atribuite 10 locuințe sociale; În intervalul 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost atribuite 32 de locuințe sociale; În intervalul 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost atribuite 13 locuințe sociale;  În intervalul 01.01.2019 – 04.09.2019 au fost atribuite 21 de locuințe sociale; În intervalul 04.09.2019 – 18.05.2020 au fost atribuite 26 de locuințe sociale. TOTAL – 102 locuințe sociale atribuite în intervalul 23.09.2016 – 18.05.2020. Achiziționarea de noi locuințe sociale În anul 2017 a fost aprobată reluarea procedurii de achiziție a 300 de unități locative cu destinația de locuințe sociale. Extinderea ajutorului pentru plata chiriei În ședința Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 mai 2020 a fost aprobată o hotărâre prin care a fost extins ajutorul pentru plata chiriei pentru persoanele/familiile care la data solicitării ajutorului figurează în evidențele Primăriei Sectorului 1 cu dosar complet depus în baza Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, s-a decis majorarea cuantumului, de la 700 de lei până la 1.700 de lei lunar/persoană/familie, în funcție de numărul de persoane care figurează în dosarul de locuință socială, pentru închirierea unei locuințe de pe piața liberă. Măsuri în contextul Sars - Cov-2 Prelungirea programului de funcționare a Centrului rezidențial - Adăpost de noapte de urgență Odăi. Alte măsuri și inițiative în desfășurare Finalizarea construcției de locuințe sociale Odăi II; Închirierea directă de locuințe de pe piața liberă și atribuirea acestora persoanelor/familiilor care figurează pe lista de priorități pentru atribuirea unei locuințe sociale; Parteneriat Public Privat cu Fundația Regina Maria în vederea construirii de noi locuințe sociale; Modificarea criteriilor de prioritizare (HCL 430/2019); Finalizarea proiectului - locuințe pentru tineri; Locuințe de serviciu pentru medici și profesori; Elaborarea Strategiei în domeniul locuirii; Dezvoltarea de parteneriate public - privat cu scopul măririi stocului de locuințe sociale; Acordarea unor beneficii fiscale dezvoltatorilor imobiliari care cedează Primăriei Sectorului 1 unități locative noi construite; Dezvoltarea unei politici locale de prevenire și combatere a segregării spațiale și a ghetoizării persoanelor care locuiesc cu chirie subvenționată.

Copy of Copy of Untitled
16

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI, INDIFERENT DE VÂRSTĂ, AVEM OPORTUNITATEA DE A NE DEZVOLTA INTELECTUAL ȘI DE A NE ATINGE POTENȚIALUL

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Promovarea educație incluzive prin combaterea fermă a segregării în școlile din Sectorul 1; Acces egal la educație pentru copiii cu dizabilități prin înlăturarea barierelor legate de infrastructură și acordarea de sprijin specializat (ex. shadow pentru copiii cu tulburări de spectru autist); Șanse egale pentru copiii ce provin din familii marginalizate; Eliminarea cursurilor în două schimburi prin identificarea de noi clădiri pentru școli; Asigurarea educației de lungă durată; Infrastructură de calitate în toate școlile și diminuarea inegalităților în ceea ce privește nivelul de modernizare; Acces egal la aparatură și echipamente didactice digitale; Combaterea analfabetismului funcțional; Educație centrată pe nevoie elevilor; Sprijinirea cadrelor didactice în participarea la cursuri de profesionalizare; Sprijinirea cercetării în mediul academic. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare (ce am făcut) Sistem de educație după modelul danez în creșele și grădinițele din Sectorul 1 Toate creșele și grădinițele din Sectorul 1 vor beneficia de unul dintre cele mai performante și apreciate sisteme de educație din Europa. Consiliul Local Sector 1 a aprobat extinderea conceptului danez de educație RODACIE în toate creșele și grădinițele pe care le administrează. Programul „Educație pentru viață”, gratuit pentru părinți În premieră pentru Sectorul 1, administrația locală suportă integral din bugetul propriu costurile pentru o masă caldă și cheltuielile pentru plata profesorilor sub îndrumarea cărora copiii își fac temele după terminarea orelor de curs. Programul Educație pentru Viață, derula în Sectorul 1, oferă, după terminarea orelor de curs, o masă caldă, constând în trei feluri de mâncare, un program interactiv de petrecere a timpului liber, precum și asistență de specialitate în realizarea temelor pentru acasă. Costul unei mese, asigurat în totalitate de la bugetul local al Sectorului 1 este de 15 lei/zi/copil. Proiectul „Pregătește-te astăzi pentru a fi primul mâine” Program complementar activității școlare obligatorii care oferă oportunitatea de învățare formală și non formală pentru consolidarea competențelor. Programul „Grădinița pentru toți Proiectul educațional ”Grădinţa pentru toţi”  îşi  propune să contribuie, prin intermediul educaţieiformale și nonformale, pe de o parte la atragerea copiilor în grădinițe și menținerea copiilor în  educație, iar pe de altă parte la ameliorarea rezultatelor acestora. Proiectul se adresează unui număr de 5.150 preșcolari din cadrul unităților de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 1. Amfiteatru nou destinat studenților și tinerilor rezidenți la spitalul de urgență Floreasca Primăria Sectorului 1 va construi un amfiteatru nou în cadrul Spitalului Clinic de Urgență  Floreasca destinat studenților și tinerilor rezidenți care se instruiesc în această unitate medicală. Noul amfiteatru va avea 80 de locuri și aici se vor desfășura activități didactice, științifice și  medicale pentru toate clinicile universitare ale spitalului. Măsuri în contextul Sars - Cov-2 Achiziționarea și distribuirea de tablete copiilor care provin din familii dezavantajate; Diseminarea orelor pe canalul Youtube. Alte măsuri și inițiative în desfășurare (ce vom continua) Modernizarea unităților de învățământ; Autobuze pentru elevi (proiect pilot Pia Brătianu); Desfășurarea programului „Masă caldă la semiinternat”; Desfășurarea proiectului „Grădinița de vacanță”; Implementarea proiectului educațional „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar”; Acorduri de colaborare cu universități (ASE, SNSPA, U.S.A.M.V); Înființarea unui centru comunitar de învățare permanentă; Dezvoltarea unui centru de inovare și cercetare în domeniul politicilor publice locale.

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI AVEM ACCES LA CULTURĂ

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate şi echilibrate a tuturor cetățenilor Sectorului 1 la sistemul cultural; Modernizarea infrastructurii culturale de pe raza Sectorului 1; Reabilitarea patrimoniului cultural; Sprijinirea industriilor creative; Dezvoltarea centrelor culturale comunitare printr-un proces participativ în toate cartierele de pe raza Sectorului 1; Promovarea turismului sustenabil. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Cinematografele Patria, Excelsior, Cotroceni și Giulești au intrat în administrarea Primăriei Sectorului 1 Patru dintre cinematografele din Capitală, închise înacest moment publicului, au trecut în  administrareaPrimăriei Sectorului 1. Conform unei hotărâri a Consiliului Local din data de 04  mai 2018, cinematografele "Patria", "Excelsior", "Cotroceni", "Giulești" și terenul aferent  Cinematografului "Grădina Parc" au fost preluate de administrația locală de la Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film" București (RADEF). Concursul de Creație – ”AMBIENT URBAN”. Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București organizează Concursul de Creație – ”AMBIENT URBAN”. Acest concurs are ca scop elaborarea designului unor obiecte de mobilier urban permanente sau temporare, adecvate arhitectonic Sectorului 1 precum și crearea de artă stradală contemporană. Acest demers se circumscrie redefinirii estetice a spațiilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București, dorindu-se totodată încurajarea și promovarea creatorilor din România. Excursii pentru copiii din Sectorul 1 Centrul Cultural al Sectorului 1 a organizat, în perioada mai - decembrie 2019, un număr de 156 de excursii, la care au participat un număr total de 6 240 de copii din Sectorul 1. Promovarea turismului în Sectorul 1 Proiectul a fost realizat în perioada iulie - noiembrie 2019, pentru a evidenția și promova monumentele istorice din Sectorul 1 prin producții de materiale video - audio pentru TV, difuzări publicitare, site-uri, ținând cont că pe raza Sectorului 1 se găsesc cele mai multe monumente, obiective și spații cultural - artistice, istorice, religioase și turistice. Măsuri în contextul Sars - Cov-2 Susținerea și promovarea spectacolelor online; Susținerea și promovarea tururilor virtuale în muzee. Alte măsuri și inițiative în desfășurare Modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu; Reabilitarea Teatrului Masca; Luna copiilor (spectacole pentru copii); Vacanța în parc (spectacole în parcul Bazilescu); Excursii pentru persoanele vârstnice din Sectorul 1; Concerte de muzică de promenadă; Arte - organizare de expoziții; Proiect cultural - educativ Istoria culturii în Sectorul 1; Festivalul Bucovinei; Vernisajul - 70 de ani de la înființarea Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”; Expoziție Re:vederea Revoluției; Festivalul Iernii; Elaborarea strategiei culturale a Sectorului 1.

19
21

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI NE PUTEM ÎMBUNĂTĂȚI CALITATEA VIEȚII PRIN SPORT

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Locuitorii Sectorului 1 trebuie să aibă acces neîngrădit la activități sportive cât mai diverse; Promovarea activităților sportive în rândul tuturor categoriilor de vârstă (activitatea sportivă nu trebuie să vizeze doar performanța); Utilizarea infrastructurii deja existente pentru activități sportive; Investirea cu prioritate în sportul de masă; Acces egal la activități sportive indiferent de venituri sau dizabilități; Toate unitățile de învățământ din Sectorul 1 trebuie să aibă acces la sală de sport. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Consiliul Local sprijină construirea unor baze sportive pentru locuitorii Sectorului 1 Cu scopul de a susține sportul de masă, Primăria  Sectorului 1 dorește refacerea unor baze sportive. Ceea ce se dorește este ca tinerii să poată avea acces neîngrădit la activitățile sportive. Sală de sport ultramodernă la Colegiul Tehnic Media Sectorul 1 va avea o sală de sport ultramodernă la Colegiul Tehnic Media, în urma unui  parteneriat de colaborare semnat de primarul Daniel Tudorache și președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu. În baza acestui protocol, la Colegiul Tehnic Media va fi creat primul Centru Național Olimpic de pregătire a juniorilor pentru sporturile de echipă. Investiții în sălile de scrimă și bazinele de polo din Sectorul 1 Scrimerii și poloiștii din Capitală vor avea la dispoziție o infrastructură sportivă de ultimă generație, demnă de mari campioni.Primăria Sectorului 1 a încheiat protocoale de colaborare cu Federația Română de Polo pe Apă și cu Federația Română de Scrimă pentru modernizarea bazelor sportive din această zonă administrativă. Primăria Sectorului 1 vrea să redeschidă Baza Cireșarii pentru sport Primăria Sectorului 1 continuă eforturile pentru preluarea în administrare a Bazei Sportive Cireșarii situată pe strada Hermann Oberth din Capitală. Autoritatea locală a Sectorului 1 și-a propus ca, după primirea în administrare a bazei sportive Cireșarii să demareze un amplu proiect de reabilitare a acesteia, astfel încât să redevină un punct de atracție pentru copiii și tinerii pasionați de sport și mișcare în mijlocul naturii. Modernizarea stadionului de rugby Arcul de Triumf Primăria Sectorului 1 continuă să fie alături de sportul românesc și de mișcarea sportivă din această zonă administrativă. Primarul Dan Tudorache, Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, și Președintele Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu au vizitat astăzi  stadionul de Rugby "Arcul de Triumf" din Sectorul 1 al Capitalei pentru a verifica stadiul lucrărilor de modernizare și reabilitare a acestei baze sportive. Cu această ocazie, oficialitățile au constatat că lucrările sunt în grafic, urmând să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai 2020. Alte măsuri și inițiative în desfășurare Parteneriat de colaborare pentru modernizarea complexului sportiv Floreasca; Deschiderea curților școlilor pentru activități sportive; Bazin de înot (strada Jiului 163); Modernizarea stadionului Iolanda Balaș Soter; Închiderea temporară a străzilor pentru activități sportive; Organizarea de activități sportive pentru seniori; Dezvoltarea unei politici locale privind accesul la sport al persoanelor cu dizabilități.

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI AVEM ȘANSE EGALE LA O STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Locuitorii Sectorului 1 trebuie să aibă oportunitatea de a trăi o viață lungă fără probleme de sănătate; Acces egal la servicii de sănătate performante; Infrastructură modernă în toate spitalele de pe raza Sectorului 1; Sărăcia nu trebuie să fie o barieră în accesarea serviciilor medicale de prevenție; Combaterea obezității infantile prin educație alimentară și hrană sănătoasă accesibilă; Accesul la educație pentru sănătate este un drept al tuturor copiilor și tinerilor; Acces egal la servicii de suport psihologic. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Spitalul de urgență Sfântul Vasile cel Mare Spitalul "Sfântul Vasile cel Mare" va funcționa într-o clădire eficientă energetic și va avea 37 de săli de operație, 60 de linii de gardă și 100 000 m² construiți (celelalte construcții însumează aproximativ 30.000 m²). De asemenea, spitalulva fi prevăzut cu două heliporturi care vor facilita accesul pacienților aflați în stare gravă la asistență medicală de calitate. Testare gratuită pentru depistarea virusurilor hepatice B și C Locuitorii Sectorului 1 au putut face teste gratuite pentru depistarea virusurilor hepatice B și C (răspunzătoare de apariția hepatitelor B și C), precum și a anumitor infecții cu transmitere sexuală Sifilis și HIV. Aceste teste gratuite au făcut parte din Campania "Sănătatea o prioritate" inițiată de Primăria Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman. Telemedicină În Sectorul 1 a fost inaugurat un sistem de telemedicină în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman! Pacienții Complexului Multifuncțional Caraiman vor fi monitorizați gratuit, de la distanță, 24 de ore din 24, de către personalul medical al Centrului. Sistemul de telemedicină conferă posibilitatea monitorizării de la distanță a bolnavului de către specialiști, în timp ce acesta își desfășoară activitatea zilnică normală. Complex Multifuncțional Caraiman În acest moment, Complexul Multifuncțional Caraiman pune la dispoziția tuturor locuitorilor sectorului 1 un număr de 27 de specialități medicale. Toate serviciile sunt gratuite pentru orice locuitor al sectorului 1, doar la Stomatologie pacienții trebuie să se încadreze în venitul maxim de 2230 lei net pe membru de familie, iar de analizele medicale pot beneficia doar persoanele care nu au nicio sursă de venit. Menționăm faptul că de toate cele 27 de servicii pot beneficia și persoanele fără nicio asigurare medicală, dar care au domiciliul în sectorul 1. Măsuri în contextul Sars - Cov-2 Monitorizare cu Holtere; Termometre digitale în instituțiile publice locale; Achiziționarea unui computer tomograf dotat cu soft ce depisteaza Covid-19; Achiziționarea de ventilatoare pentru spitale. Alte măsuri și inițiative în desfășurare Testare gratuită Babeș Papanicolau; Campanii anti-fumat în rândul adolescenților; Îngrijire medicală la domiciliu; Cabinet psihologic care oferă servicii gratuite; Serviciile oferite la domiciliul persoanelor vârstnice; Servicii stomatologice gratuite; Dezvoltarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri; Dezvoltarea unui plan de acțiune în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a persoanelor care locuiesc în zone marginalizate; Dezvoltarea unor parteneriate cu medicii de familie care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 1.

32
36

Sectorul 1 UN MEDIU CURAT PENTRU VIITOARELE GENERAȚII

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Aer curat, bun de respirat; Reducerea risipei de hrană; Protejarea sănătății locuitorilor din Sectorul 1 prin îmbunătățirea calității aerului și apelor; Dezvoltarea de politici locale de adaptare la schimbările climatice; Diminuarea poluării fonice în zonele aglomerate din Sectorul 1; Promovarea economiei circulare; Închiderea gropilor de gunoi neconforme; Infrastructura moderna de colectare selectivă a deșeurilor; Reducerea consumului și a risipei de energie. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Campania „Aer curat, bun de respirat” Primăria Sectorului 1 luptă în instanță pentru blocarea procesului de autorizare a gropii Iridex. Luni, 05 februarie 2018, a început procesul intentat de Primăria Sectorului 1 Agențieipentru Protecția Mediului a Municipiului București pentru blocarea procesului de autorizare a Gropii Iridex. Autoturisme nepoluante și prietenoase cu mediul înconjurător Consiliul Local Sector 1 a aprobat achiziționarea de autovehicule electrice pentru administrația locală. Este vorba atât de autoturisme, cât și de autoutilitare. În plus, va fi achiziționată și  infrastructura de încărcare necesară acestora. Primăria Sectorului 1 a lansat campania „Curățenia începe de acasă” Peste 25.000 de locuitori din 300 de blocuri și 1.200case din Sectorul 1 au fost informați despre importanța colectării selective a deșeurilor. Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu compania Romprest, a lansat, începând din 18 octombrie 2017campania "Curățenia începe de acasă!", pentru a-i determina pe locuitorii Sectorului 1 să fie mai responsabili față de mediul înconjurător. Realizarea unui sistem pentru monitorizarea concentrațiilor de poluanți din aer la nivelul Sectorului 1 În octombrie 2017, Consilul Local a dat acordul de principiu privind realizarea unui sistempentru monitorizarea concentrațiilor de poluanți din aer și a unui sistem pentru monitorizarea poluării fonice la nivelul Sectorului 1. Soluții moderne pentru gestionarea deșeurilor în Sectorul 1 Consiliul Local Sector 1 a adoptat, în primăvara anului 2017, Strategia de dezvoltare și  funcționare a Serviciului Public de Salubrizare. Documentul  adaptează nevoile urgente ale Sectorului 1 la Strategia de salubrizare a Primăriei Capitalei și esteîn deplin acord cu directivele Comisiei Europene, precum și cu legislația națională în domeniul protecției mediului. Măsuri în contextul Sars - Cov-2 Amplasarea de containere speciale pentru deșeuri care ar putea fi contaminate. Alte măsuri și inițiative în desfășurare Proiectul ZERO deșeuri în Sectorul 1; Programul «SCOATE-L ÎN STRADĂ»; Programul de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1; Programul de reabilitare termică a caselor; Reabilitarea lifturilor; Panouri fotovoltaice și pompe de căldură; Pubele gratuite; Proiect pilot - acoperișuri verzi în Sectorul 1; Elaborarea Strategiei de mediu a Sectorului 1.

Sectorul 1 UN MEDIU PRIETENOS PENTRU ANIMALE

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Tratament decent, respectuos și responsabil al animalelor; Toate animalele abandonate și fără stăpân sunt îndreptățite la un adăpost; Prevenirea și combaterea aplicării de rele tratamente animalelor; Protejarea biodiversității. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Serviciul Poliția Animalelor Serviciul Poliţia Animalelor este organizat şi funcţionează ca structură distinctă în cadrul Politiei Locale Sector 1, în folosul comunităţii locale, având ca obiect de activitate protecţia animalelor şi protecţia persoanelor împotriva apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile de la animale la om, inclusiv cauzarea de suferinţe umane, fizice şi psihice datorate neluării măsurilor legale în domeniu. Sterilizarea gratuită a animalelor de companie Primăria Sectorului 1 a demarat un program de sterilizare gratuită a animalelor de rasă comună şi ametişilor acestora, aflaţi în proprietatea persoanelor fizice. Hotărârea aparține Consiliului Local Sector 1 și a fost adoptată în luna martie, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1059/2013, pentru a veni în sprijinul proprietarilor animalelor de companie și pentru a preîntâmpina abandonul lor pe domeniul public. Adăpostul pentru câini abandonați Odăi Centrul deține 136 de spații de cazare, în care pot fi adăpostiți 500 de caini, care vor fi ridicați de pe străzi de Poliția Animalelor Sector 1 (departament înființat încă de la începutul anului 2008, în baza Legii 9/2008). Adăpostul cuprinde, pe lângă spațiile individuale pentru câini, și un cabinet veterinar. Alte măsuri și inițiative în desfășurare Modernizarea adăpostului pentru câini abandonați Odăi; Efectuarea unui recensământ al animalelor de companie de pe raza Sectorului 1; Promovarea și încurajarea adopției câinilor abandonați; Amenajare spații de joacă pentru câini; Promovarea terapiei asistate de animale. Sectorul 1 CU INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SUSTENABILE Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Asigurarea de spații publice de bună calitate pentru toți membrii comunității, axate pe nevoile acestora; Dezvoltarea de infrastructură pentru vehicule electrice; Transport public alternativ și accesibil pentru toți locuitorii; Asigurarea coeziunii structurii urbane - dezvoltare urbană participativă; Străzi și intersecții sigure axate pe nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități/familiilor cu copii; Creșterea eficienței energetice prin iluminare stradală solară; Fără străzi neasfaltate și zone în care lipsesc utilitățile publice pe raza Sectorului 1; Trotuare pentru pietoni, nu pentru mașini; Acces la apă potabilă în spații publice; Reconvertirea suprafețelor de teren neutilizare printr-un proces consultativ; Reabilitarea clădirilor părăsite și dezvoltarea de centre comunitare; Acces la infrastructură de toalete publice. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare PUZ-ul coordonator al Sectorului 1 Sectorul 1 al Municipiului București dorește stabilirea obiectivelor, acțiunilor și măsurilor de dezvoltare ale sectorului pentru perioada valabilității documentației respective. Lucrarea urmărește integrarea noilor investiții ale Primăriei Municipiului București cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere, introducerea constrângerilor și permisivităților urbanistice, crearea condițiilor de autorizare a noilor construcții, a premiselor spațiale pentru desfășurarea activităților economice și sociale în acord cu obiectivele de dezvoltare locală. Mutarea Gării de Nord Mutarea gării mai înspre nord – fără demolarea actualei clădiri care ar putea fi transformată într-un muzeu de exemplu – ar face ca întreaga suprafaţă de teren ocupată în prezent de şinele de cale ferată să fie eliberată. Concurs de soluții „Inima Cartierului” Concurs de proiecte în parteneriat cu OAR în vederea amenajării și modernizării Teatrului Masca. Rețea de bike sharing Primăria Sectorului 1 a aprobat în Consiliul Local proiectul de realizare a unui sistem inteligent de bike-sharing. Proiectul presupune implementarea unui sistem inteligent de mobilitate urbană alternativă, independent energetic utilizând biciclete inteligente, sisteme de andocare si terminale inteligente. Alte măsuri și inițiative Accesibilizarea trotuarelor (mobilitate durabilă și incluzivă); Infrastructură – asfaltare și utilități publice pentru zonele din nord cu drumuri de pământ (racordarea tuturor gospodăriilor la utilități publice); Achiziționare software de cartografiere și analiză spațială - GIS-ul (Sistem Informațional Geografic); Reabilitare Pod Constanța și Săbăreni; Proiect pilot - model locuințe individuale pe specificul străzii; Drum Greenfield; Dezvoltare sistem de parcări supraetajate; Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din cartierul Giulești Sârbi; Dezvoltarea unui plan de acțiune în vederea accesibilizării spațiului public pentru persoanelor cu dizabilități; Rețea de parcări și stații de reparat biciclete; Creșterea siguranței pietonale prin extinderea colțurilor trotuarelor; Elaborare unei politici locale de dezvoltare urbană participativă.

Copy of Copy of Untitled-2
Copy of Copy of Untitled-2

Sectorul 1 SPAȚII DE RECREERE ȘI LOCURI DE JOACĂ LA MAXIMUM 15 MINUTE DE MERS PE JOS

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Protejarea și dezvoltarea spațiilor verzi de pe raza Sectorului 1; Locuri de joacă incluzive pentru toți copiii din Sectorul 1; Stimularea plantării de copaci în rândul mediului de afaceri (dezvoltatori imobiliari); Încurajarea și susținerea comunităților locale în procesul de amenajare de grădini urbane Acoperișuri verzi pentru clădirile din Sectorul 1. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Sere proprii Florile anuale și bianuale provin din serele proprii ale Administrației Domeniului Public Sector 1. Doar anul trecut, au fost produse peste 109.000 de flori anuale, cât și peste 50.000 de flori bianuale. Iar anul acesta serele proprii au produs 230.000 de flori anuale și flori bianuale. Lucrări de montare și înlocuire a unor cișmele fabricate din inox Noile cișmele au branșament separat, drenaj apă și se regăsesc în parcurile administrate: Kiseleff, Bazilescu, Maica Teofana, Luigi Cazzavillan, Dionisie Lupu, Nicolae Iorga, I.C. Brătianu, Regina Maria, Perla, Venus, Izbiceni, Băneasa, Automatica, Alexandru Ioan Cuza. La acestea se mai adaugă și locațiile: Piața Pajura, DITL Pajura, Pajura 2- 4, Pajura (teren de fotbal), Făurei Pajura și Pajura 11-13 (liceu). Plantarea de arbori pe raza Sectorului 1 În toamna anului 2019, aproximativ 2.000 de arbori viguroşi din diverse specii, precum mesteacăn, salcâm, frasin, arțar, tei, au fost plantați pe raza Sectorului 1. Plantarea arborilor este o acțiune ecologică importantă care influențează funcționarea întregului ecosistem. Mini biblioteci urbane RE:START ROMÂNIA a demarat proiectul RE:START ROMÂNIA – BIBLIOTECA DESCHISĂ cu scopul de a facilita și încuraja lectura și schimbul de carte. În afară de cele trei noi standuri din Parcul Kiseleff și Parcul Bazilescu, RE:START ROMÂNIA – BIBLIOTECA DESCHISĂ mai este prezentă în alte patru locații în Capital. Modernizarea locurilor de joacă din Sectorul 1 În cadrul lucrărilor de modernizare a locurilor de joacă se execută: reparare/înlocuire elemente deteriorate, bănci şi jardiniere, precum şi a pavelelor şi bordurilor degradate. De asemenea, locurile de joacă sunt dotate în integralitate cu suprafeţe antitraumă, aparate de joacă tip leagăn, echipamente de căţărat, ansambluri de tobogane, balansoare etc. Alte măsuri și inițiative Parteneriat Grow Up Romania pentru inițiativa civică „Strânge după câinele tău”; Întreținerea spațiilor verzi, igienizarea parcurilor, plantare de material dendrofloricol, dendrologic, igienizare pasaje, întreținerea fântânilor arteziene, întreținerea cișmelelor; Montare mobilier urban; Dezvoltare infrastructură puțuri la mari adâncimi; Elaborarea registrului local al spațiilor verzi; Parteneriate cu asociațiile de proprietari în vederea amenajării grădinilor dintre blocuri; Dezvoltarea unei politici locale de susținere și promovare a grădinilor urbane pe raza Sectorului 1.

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI ANTREPRENORII SUNT SUSȚINUȚI

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Susținerea mediului antreprenorial prin inovație, competitivitate și spirit solidar; Dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale; Înființarea de clustere; Susținerea creșterii economice sustenabile; Sprijinirea IMM-urilor prin dezvoltarea de hub-uri/incubatoare de afaceri/spații de lucru la nivel local; Debirocratizarea interacțiunii cu mediul de afaceri; Elaborarea unui plan de acțiune în vederea diminuării efectelor negative ale modificării pieței muncii; Identificarea unor mecanisme de conciliere a vieții de familie cu cariera; Dezvoltarea piețelor agro-alimentare de pe raza Sectorului 1 și susținerea consumului sustenabil (buy local). Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare Inițiativa „Pol de competitivitate pentru transformare digitală” În contextual actual al implementării Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România – 2020, obiectivul principal al seminarului „Pol de competitivitate pentru transformare digitală” îl reprezintă constituirea unui grup de lucru format din actorii reprezentativi și potențialii beneficiari direcți (universități, centre de cercetare – dezvoltare – inovare, companii, IMM-uri, ONG-uri) a cărui misiune va fi aceea de a accelera procesul de înființare a „Polului de competitivitate pentru transformare digitală” în conformitate cu prevederile legale naționale și reglementările Uniunii Europene specifice domeniului abordat. Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1 Prin înființarea incubatorului de afaceri ”Excellence 1” Sectorul 1 al Municipiului București îsi propune să joace un rol activ în sprijinul și susținerea companiilor mici și mijlocii. Astfel, prin serviciile oferite de incubatorul de afaceri ne propunem să creștem gradul de informare și acces la informații al firmelor incubate, să oferim consultanță specifică în funcție de nevoile fiecărui solicitant, suport în relațiile cu instituțiile publice, bancare sau alte instituții, toate acestea având ca scop creșterea numărului de IMM-uri pe raza Sectorului 1. Proiect Piața Amzei „Reinventarea unui loc istoric” Conform HCL nr.17/2017 a fost stabilită destinația funcțională a Pieței Amzei clădire și platou, ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic. Această hotărâre a avut susținerea a peste 500 de cetățeni care și-au exprimat dorința de a „păstra destinația funcțională a parterului clădirii  împreună cu platoul exterior ca piață tradițională la tarabe cu producători și comercianți diverși, amenajând clădirea în modul corespunzător cu această funcțiune și declararea Pieței Amzei ca fiind obiectiv turistic.” În acest context, am considerat oportună propunerea unui proiect durabilde reinventare a Pieței Amzei atât ca piață agroalimentară, cât și ca obiectiv turistic, cu puternic impact economic, social și de mediu.Acest proiect reprezintă un punct de plecare în viitoarea concesionare a Pieței Amzei. Alte măsuri și inițiative Debirocratizarea și digitalizarea serviciilor locale; Extinderea proiectului NAZARCEA - întreprindere socială; Dezvoltarea unei politici locale de susținere a economiei sociale; Dezvoltare Concept Drive in pentru Piața Băneasa; Dezvoltarea unui program local de îmbunătățire a mobilității pe piața muncii; Înființarea unui serviciu cu atribuții specifice în gestionarea relației cu mediul de afaceri; Furnizarea de stimulente financiare/ subvenții angajatorilor pentru recrutarea șomerilor și a persoanelor inactive în programe de ucenicie, stagii de practică și plasare de locuri de muncă.

Copy of Copy of Untitled-3
Copy of Copy of Untitled-4

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI SUNTEM ÎN SIGURANȚĂ

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor din cadrul Poliției Locale Sector 1; Reducerea infracționalității; ISU - situații de urgență; Combaterea și prevenirea violenței domestice; Combaterea și prevenirea hărțuirii stradale; Campanii anti bullying în școli și licee; Prevenirea dezastrelor cauzate de clădirile cu risc seismic; Supraveghere video a spațiilor cu risc ridicat de infracționalitate. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare (ce am făcut și ce vom continua) Stocuri de materiale necesare în situații de urgență Biroul Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1 a început un proces de investiții în stocuri de materiale şi tehnică necesare gestionării unor  situații de urgență. Au fost achiziționate 20 de corturi pentru sinistrați cu o capacitate de 16 persoane fiecare. Biroul mobil al poliției locale în cartiere Sectorului 1 Poliția Locală Sector 1 a pus, în cursul lunii iunie a anului 2017, la dispoziția cetățenilor, chiar învecinătatea locului lor de domiciliu, un birou mobil unde aceștia au putut depune petiții, reclamații sau sesizări. Petițiile pe care le-au putut depune la biroul mobil au fost specifice atribuțiilor PolițieiLocale: siguranță și ordine publică, disciplina în  construcții, câini fără stăpân, asociații deproprietari, nerespectarea normelor privind salubrizarea și protecția mediului etc. Bullying in Institutional Care (BIC) Obiectivul general al programului este de a face centrele de îngrijire rezidenţială pentru copii un loc sigur. Programul BIC anti-bullying are obiectivul de a creşte conştientizarea bullying-ului în rândul profesioniştilor şi al copiilor pentru a contracara aceste fenomen. Sistem de supraveghere video A fost extins sistemul de supraveghere video în parcurile, terenurile de joacă și în pasajele administrate. Camerele video au fost montate în locuri cu vizibilitate sporită din cadrul fiecărui parc, pentru a avea o rază vizuală cât mai mare. Astfel, numărul de locații monitorizate video s-a mărit la 100, iar sistemul este compus dintr-un număr total de 1.110 camere de supraveghere. Odată cu acesta, se finalizează și iluminarea cu led a tuturor locurilor de joacă administrate, pe stâlpi echipați cu corpuri de iluminat LED 3x50W. Alte măsuri și inițiative Butoane de panică în școli; Înființarea de centre rezidențiale destinate victimelor violenței domestice; Înființarea Centrului de informare și sensibilizare a populației pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor și fetelor; Patrula rutieră a copiilor; Elaborarea de strategii anti bullying în fiecare unitate de învățământ; Îmbunătățirea serviciilor Poliției Locale Sector 1.

Sectorul 1 CU O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ ȘI RESPONSABILĂ

Viziune și obiective strategice Ce ne dorim Sprijinirea cetățeniei active prin implicarea cetățenilor și grupurilor de inițiativă civică locală în dezvoltarea politicilor publice; Dezvoltarea democrație participative la nivel local prin intermediul forumurilor consultative (consiliul tinerilor, consiliul copiilor etc.); Promovarea transparenței la nivelul tuturor structurilor din cadrul Primăriei Sectorului 1; Continuarea procesului de digitalizare a serviciilor oferite de către Primăria Sectorului 1; Formarea continuă a funcționarilor publici prin parteneriate cu instituții din mediul academic și non guvernamental; Dezvoltarea bazelor de date deschise. Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare (ce am făcut și ce vom continua) Înființarea Compartimentului Strategii de dezvoltare durabilă, programe, proiecte și management informațional Odată cu înființarea Serviciului de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional, Sectorul 1 al Municipiului București își asumă angajamentul față de valorile fundamentale ale sustenabilității. Bugetare Participativă în Sectorul 1 Bugetarea participativă reprezintă un instrument inovator pentru promovarea unei democrații incluzive și pentru modernizarea și creșterea capacității de răspundere a autorităților locale. Prin intermediul procesului de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul sau adresa de reședință pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit vârsta de 16 contribuie în mod direct la procesul decizional cu privire la destinația unei părți a resurselor publice disponibile. Strategia de digitalizare a Sectorului 1 Inițierea Strategiei de digitalizare a Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București în acord cu obiectivele prevăzute în Agenda Digitală 2030, în acest sens fiind inițiate și desfășurate mai multe demersuri precum: discuții/ întâlnirii cu reprezentanți și consultanți IT, elaborarea documentației specifice, întocmirea caietelor de sarcini aferente. Lansarea „Platformei cetățeanului” S1 Digital înseamnă un pas în plus spre o admininistrație publică locală deschisă, transparentă, pro-activă, flexibilă, responsabilă, orientată spre finalitate.Digitalizarea înseamnă în primul rând simplificarea procedurilor pentru cetățeni, care pot astfel să deruleze operațiuni prin intermediul dispozitivelor mobile sau al calculatorului, fără să mai fie necesare drumuri sau cozi. În același timp, modul de lucru în mediu digital realizează și importante economii la bugetul local Proiectul "Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung" Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Sectorului 1, București, prin implementarea unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate. Alte măsuri și inițiative Implementare program de management al documentelor; Controlul intern managerial în cadrul Sectorului 1; Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Parteneriate de colaborare cu Grupurile de Inițiativă Civică din Sectorul 1; Bugetul Verde; Facilităţi de comunicare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi; Dezvoltarea unui program de internship în cadrul Primăriei Sectorului 1; Dezvoltarea politicilor locale prin promovarea parteneriatelor.

Copy of Copy of Untitled-5
Scroll to Top